Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Önkormányzat / Ügytípusok, letölthető nyomtatványok
Szociális ügyek

Rendkívüli települési támogatás
Ezen szociális ellátás nyújtására akkor kerül sor, ha az adott személy önmaga ellátását, vagy családja létfenntartását más módon nem képes biztosítani és a családban élők egy főre jutó havi jövedelemének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (az a)-b) és d)-f) pontok kivételével), továbbá különösen ha
 1. az egyedül élő, az egyedülálló kérelmezőt, vagy családot elemi kár éri és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 2. az egyedül élő, az egyedülálló kérelmező, vagy családtagja egy hetet meghaladóan kórházi ellátásban részesül és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át,
 3. a kérelmező hajléktalan, jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezik,
 4. az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 5. az elhunyt eltemettetésére kötelezett egyedül élő, egyedülálló személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 400 %-át,
 6. kiskorú gyermeket nevelő családban a rászoruló gyermek, fiatal felnőtt és gyermekét egyedül nevelő szülő havi egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250 %-át.

A rendkívüli települési támogatás:
 1. gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, alternatív gyógymódok, homeopátiás szerek,
 2. gyermekek beiskolázásához szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhaneműk, egyéb felszerelések,
 3. téli tüzelő (tűzifa, szén),
 4. felnőttek számára ruhaneműk,
 5. bölcsődés és óvodás korú gyermekek részére felszerelések, ruhaneműk,
 6. tartós élelmiszerek
 7. vásárlására, természetben való juttatására, továbbá
 8. oktatási- nevelési intézmények étkezési térítési díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes összegének kiegyenlítésére,
 9. felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára költségtérítés teljes, vagy egy része kifizetésének átvállalására,
 10. közüzemi számlák (ivóvíz, közművel és nem közművel begyűjtött szennyvíz, villany, vezetékes gáz, hulladékszállítási díjak) hátralékos összegének részbeni, vagy teljes összegének átvállalására,
 11. elemi kár (árvíz, belvíz, tűzvész, viharkár, jégeső, stb.) rendkívüli időjárási viszonyokból eredő hátrányok enyhítésére, vis maior helyzet kezelésére,
 12. az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére,
 13. a legszükségesebb tavaszi, nyári, őszi és téli ruhaneműk beszerzésére,
 14. Erzsébet-utalvány formájában,
 15. közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági termékekre (zöldségfélék),
 16. az elhunyt temetési költségei (részbeni) fedezetére,
 17. középiskolai tanuló és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató számára utazási, étkezési, jegyzet vásárlására,
 18. a gyermekvárás és a gyermek születését követő időszak alatti
 19. pénzbeli szociális ellátás, (az a)-q) pont együtt: rendkívüli települési támogatás).

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az egyszeri támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
Rendszeres települési támogatásként nyújtható lakásfenntartási támogatás
A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartásokban élők számára nyújtott szociális ellátás. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem akkor terjeszthető elő, ha a háztartás tagjai által életvitelszerűen (állandó lakóhelyként) lakott lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez szükséges pénzügyi forrás nem, vagy nem teljes egészében áll a kérelmező rendelkezésére.
Hagyatéki eljárás
Hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző - a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik – az örökhagyó haláláról értesül.
Anyakönyvi ügyek

Adó ügyek

Helyi iparűzési adó

 • Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről
 • Bejelentkezés, változás bejelentés helyi iparűzési adóban

  Elektronikus Önkormányzati Portál ügyintézési felületén keresztül (cégkapu/ügyfélkapu) igénybevételével ( Elektronikus Önkormányzati Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / lehet a bejelentkezési és változásbejelentési űrlapot kitölteni és beküldeni. Bejelentkezés és változás bejelentés megtételére a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN" nyomtatvány szolgál) vagy e-papíron lehet kitölteni és benyújtani.

 • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok:

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Termőföld bérbeadása esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján teljesítendő adókötelezettség.

 

Magánszemély kommunális adója
(Magánszemély kommunális adója köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő a lakás célját szolgáló ingatlan és a telek.)

 

Talajterhelési díj

 

Magánfőzés

 

Az adott dokumentumok az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PORTÁLON  elektronikusan kitöltve is beadhatók!

 

Csanytelek Közég Önkormányzata adóhatósága Takarékbank Zrt Csanyteleki fiókjánál vezetett adófolyószámla számlaszámai:

 

Magánszemély kommunális adója: 57200024-10015201

Helyi iparűzési adó:57200024-10015218

Gépjárműadó:57200024-10015249

Pótlék:57200024-10015263

Jövedelemadó:57200024-10015232

Bírság:57200024-10015270

Egyéb bevételek:57200024-10015256

Idegen bevételek:57200024-10019982

Közig. hatósági eljárási illeték:57200024-10019975

 

Utalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatba az ügyfélazonosító számukat és/vagy az adóazonosító jelüket feltüntetni szíveskedjenek!


Kereskedelmi ügyek

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján. Az alkalmazott további jogszabályok: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról/adatváltozás szóló bejelentés
A bejelentést formanyomtatványon kell megtenni, mely igényelhető a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, vagy letölthető a honlapról. Kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedély igénylése
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely igénylehető az ügyfélszolgálati irodában, vagy letölthető a honlapról. Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
A kereskedő a kereskedelmi tevékenység megszüntetését köteles a megszűnést követően haladéktalanuk bejelenteni a hatóságnak. A bejelentést formanyomtatványon kell benyújtani, mely igénylehető az ügyfélszolgálati irodában, vagy letölthető a honlapról.
Telepengedélyezési ügyek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján.
Bejelentés köteles tevékenység esetén a tevékenység megkezdésre irányuló szándék bejelentését követően folytatható!

Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.
A jegyző előtti birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe. A birtokvédelmi eljárás során pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, azaz a birtokától megfosztott, illetve a birtoklásban megzavart birtokosnak a védelem elnyeréséhez csak azt kell bizonyítania, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve a birtoklását tilos önhatalommal megzavarták. Az eljárás elsődleges célja tehát az eredeti birtokállapot helyreállítása, illetőleg a zavarás megszüntetése. Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti a birtokháborítás megszüntetését. Szintén a bírósághoz kell fordulni, amennyiben a birtokvédelmet nem a birtoklás ténye, hanem a birtokláshoz való jogosultság alapján kéri a sérelmet szenvedett fél.

BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

2016. január 1-jétől a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához nyomtatványkitöltő program szükséges, amely az alábbi helyről tölthető le: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Letölthető ANYK nyomtatványok
 • K01 nyomtatvány
 • P26 nyomtatvány

 • PÁLYÁZATOK


  EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

  INTÉZMÉNYEK
  CIVIL SZERVEZETEK
  GAZDASÁG
  FALUSI TURIZMUS
  SAJTÓARCHÍVUM
  VIDEÓTÁR
  ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
  KÖZÉRDEKŰ ADATOK
  PÁLYÁZATI HÍREK
  HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
  INGATLANOK
  HÍRDETMÉNYEK
  BELSŐ SZABÁLYZATOK
  ÖSZTÖNDÍJJAK
  VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
  Településképi Arculati Kézikönyv
  (TAK)
  Csanytelek Község csatorna-
  hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
  Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
  Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
  Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024. év
  A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
  Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
  CSANYI HÍRMONDÓ
  181. szám (2024-04-07)
  LINKEK
  www.csongradrendelo.hu
  www.del-alfold.hu
  www.csongrad-megye.hu
  www.csongradikisterseg.hu
  www.csongrad.hu
  www.felgyo.hu
  www.terulet-fejlesztes.hu
  www.pafi.hu
  www.promenad.hu
  www.nyaralasitthon.hu
  www.szegvartakarek.hu
  www.allamkincstar.gov.hu
  www.idafoto.hu
  Magyar Üzleti Világ
  Babakötvény logó
  Digitális átállás
  Közadatkereső
  E és K Bt.
  HHFT

  Coop Szeged Zrt.

  LEADER Helyi Akciócsoport