Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Közérdekű adatok / I. Szervezeti, szemelyzeti adatok
 1. Elérhetőségi adatok
  A közfeladatok ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postacíme, telefonszáma, faxszáma, központi elektronikus levélcíme, honlapja elérhetősége
  Hivatalos név: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
  Székhely: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Postacím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Telefonszám: 06 63/ 578-510
  Faxszám: 06 63/ 578-517
  Központi elektronikus levélcím: csanytelek@csanytelek.hu
  Honlap: http://www.csanytelek.hu
  1.1 Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, faxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme, ügyfélfogadás rendje)
  Postacím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Telefonszám: 06 63/ 578-510
  Faxszám: 06 63/ 578-517

  Ügyfélfogadási rend meghatározása

  A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata ügyfélfogadási rendje

 2. hétfő de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30-ig,
 3. kedd de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30-ig,
 4. szerda de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30-ig,
 5. csütörtök de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30-ig,
 6. pénteken de. 8 órától 14 óráig biztosított.

 7. A Polgármester ügyfélfogadási rendje

  A polgármester minden hónap első szerdai napján bejelentkezés nélkül de. 9 órától 12 óráig, du. 13 órától 16 óráig (nem helyi érdekeltségű ügyfél esetén előzetes bejelentkezés szerint) fogad ügyfeleket.

  A jegyző ügyfélfogadási rendje

  A jegyző minden hónap második szerdai napján bejelentkezés nélkül de. 9 órától 12 óráig, du. 13 órától 16 óráig (nem helyi érdekeltségű ügyfél esetén előzetes bejelentkezés szerint) fogad ügyfeleket.

  Az irodavezetők ügyfélfogadási rendje

  Az irodavezetők minden hónap harmadik szerdai napján - előzetes bejelentkezés nélkül - de. 9 órától 12 óráig, du. 13 órától 16 óráig tartanak ügyfélfogadást.

  A polgármesteri hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási rendje

  Minden héten az alábbi napokon fogadják ügyfeleiket a hivatal ügyintézői:

 8. hétfő: de. 8 órától 12 óráig, du. 13 órától 16 óráig,
 9. szerda de. 8 órától 12 óráig, du. 13 órától 16 óráig,
 10. péntek de. 8 órától 12 óráig, du. 13 órától 14 óráig.


 11. A polgármesteri hivatal és önkormányzat pénztárából való kifizetés rendje

  A pénztár minden héten:

 12. hétfő de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 14 óráig,
 13. szerda de. 8 órától 12 óráig, 13 órától 14 óráig biztosított.
 14. 1.2 A szervezeti struktúra ábrája
  1.3 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, fax, postacím, elektronikus levélcím) valamint testületi tagok neve, hivatali elérhetősége

 1. A felügyelt költségvetési szervek
  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, postacíme, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
  2.1 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye
  2.2 Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája
  2.3 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
  2.4 Faluház
  2.5 Egészségügyi ellátó intézmények
  2.6 Nyilvános Községi Könyvtár

 1. Gazdálkodó szervezetek
  Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (postacíme, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honapjának elérhetősége), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. Tevékenységi körének leírása, képviselőjének neve, a gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.
  - 100 %-os önkormányati tulajdonú gazdasági társaság
  Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KÉBSZ Kft)

  Ügyvezető igazgató neve: Ambrus László
  Postacím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Telefonszám: 06 20/ 938-1736
  E-mail: kebsz@csanytelek.hu

  A Társaság tevékenységi köre:

  az Alapító települési önkormányzat megbízása szerinti (az Mötv. és a Nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján) helyi közszolgáltatási tevékenysége keretében a KÉBSZ Kft gondoskodik:

  a, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mint szociális intézmény alapító okiratában meghatározott alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt. 121. §-a szerinti szerződés kötésével),
  b, a személyes gondoskodást nyújtó oktatási, nevelési intézményekben, diák- és gyermekétkeztetés biztosításáról (az Szt. 121. §-a és a Gyvt. szerinti ellátási szerződés kötésével) a képviselő-testület által rendeletben meghatározott díjtételnek megfelelően.


 2. KÉBSZ Kft. alapító okirata
 3. KÉBSZ Kft. ügyvezetőjének kinevezése

 1. Közalapítványok
  Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja, székhelye, alapító okirata, kezelő szerve tagjai
  Európai Csanytelekért közalapítvány

  Kuratórium elnöke: Szabados Pál
  Kuratórium tagjai: Majzik József; Koncz Béla
  Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Postacíme: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

 2. Az Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata

 1. Lapok
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőségének és kiadójának neve és címe és elérhetősége, valamint a főszerkesztő neve

 1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége (postacíme, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme), honlapjának címe és az ügyfélszolgálatának vagy közösségkapcsolatának elérhetősége

  Csongrád Megyei Kormányhivatal

  A kormány területi államigazgatási szerve

  Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde
  Főigazgató: Dr. Mikecz Péter
  Megbízott igazgató: Zakar Péter

  Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
  Postacím: 6701 Szeged, Pf.:1096
  Telefonszám: 06 62/562-663
  Faxszám:  06 62/562-601
  E-mail cím: vezeto@csmkh.hu
  Webcím: www.csmkh.hu

   Az ügyfélfogadás:

  A megyei kormányhivatal valamennyi főosztályának, osztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket.

  A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje:

  A főigazgató ügyfélfogadása:

  • minden szerdán 9.00 órától 12.00 óráig tart.

  Az igazgató ügyfélfogadása:

  •   minden szerdán 9.00 órától 12.00 óráig tart.

  A főosztályvezetők ügyfélfogadása:

  • A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.

  A főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők:

  • A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.

  A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek közt- és kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.
 1. Költségvetési szervek
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
PÁLYÁZATOK


EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
165. szám (2020-09-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport