Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Közérdekű adatok / II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 • 1. A szerv alaptevékenysége- feladat- és hatásköre
  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  • Magyarország alaptörvénye
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (Hatásköri tv.)
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
  • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény

  A hatályos jogszabályok az alábbi honlapon letölthetőek: http://njt.hu

 • 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
 • 3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 • 4. Közszolgáltatások
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

  Az önkormányzat képviselő-testülete által kötött közszolgáltatási, ellátási szerződések jegyzéke:

 • 5. A szerv nyilvántartásai
   A közhatalmi közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
  • 6. Nyilvános kiadványok
   A közhatalmi közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, kiadványaihoz való hozzárés módja illetve azokért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
  • 7. Döntéshozatal, ülések
   A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv üléseinek helye (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.), továbbá a tervezett üléseinek ideje, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje
  • 8. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma, szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza, az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, az Infotv. alapján közzéteendő jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
  • 9. Pályázatok
   A közhatalmi közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  • 10. Hirdetmények
   A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
  • 11. Közérdekű adatok igénylése
   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, illetékes szervezeti egység elérhetősége, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek, azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közhatalmi közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme)

   Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
   Tel.: +3663/578-510
   e-mail címe: csanytelek@csanytelek.hu
  • 12. Közzétételi listák
  PÁLYÁZATOK


  EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

  INTÉZMÉNYEK
  CIVIL SZERVEZETEK
  GAZDASÁG
  FALUSI TURIZMUS
  SAJTÓARCHÍVUM
  VIDEÓTÁR
  ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
  KÖZÉRDEKŰ ADATOK
  PÁLYÁZATI HÍREK
  HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
  INGATLANOK
  HÍRDETMÉNYEK
  BELSŐ SZABÁLYZATOK
  ÖSZTÖNDÍJJAK
  Településképi Arculati Kézikönyv
  (TAK)
  Csanytelek Község csatorna-
  hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
  Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
  Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
  Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
  Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
  A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
  Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
  CSANYI HÍRMONDÓ
  165. szám (2020-09-08)
  LINKEK
  www.csongradrendelo.hu
  www.del-alfold.hu
  www.csongrad-megye.hu
  www.csongradikisterseg.hu
  www.csongrad.hu
  www.felgyo.hu
  www.terulet-fejlesztes.hu
  www.pafi.hu
  www.promenad.hu
  www.nyaralasitthon.hu
  www.szegvartakarek.hu
  www.allamkincstar.gov.hu
  www.idafoto.hu
  Magyar Üzleti Világ
  Digitális átállás
  Közadatkereső
  E és K Bt.
  HHFT

  Coop Szeged Zrt.

  LEADER Helyi Akciócsoport